Pravidla soutěže „Veselé Velikonoce“

Pořadatel a Organizátor:
Pořadatelem soutěže je společnost KNAUF Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha - Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00, IČ: 16191102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 2519, která je také přislibujícím poskytovatelem výhry.
Organizátorem soutěže je společnost clickone s.r.o., se sídlem Zámecký obvod 29, Březnice, PSČ 262 72, IČ: 29000751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 159028, která zajišťuje administraci soutěže.

Termín konání:
Na Facebooku bude v termínu 11. – 18. 4. 2022 realizována soutěž s názvem „Veselé Velikonoce“ (dále jen jako „soutěž“).

O co hrajeme:
Každý den 1 výhra ve formě reklamního předmětu nebo produktu Knauf (případně jejich kombinace) dle náhodného výběru. Výhry: mini reklamní kamion Knauf se sladkostmi, vesta Knauf , víno Rosé Hort, repráček JBL s logem Knauf, tričko Knauf, Pica – Dry – automatic Pencil, deštník s logem, sportovní taška, přenosná taštička na svačinu, lahev na pití, sluneční brýle, sportovní triko bílé, sportovní mikina Kilpi s kapucí.

Systém soutěže:
V soutěži v období od 11. – 18. 4. 2022 odpovídají soutěžící na 1 soutěžní otázku formou veřejného příspěvku na Facebooku společnosti KNAUF Praha, spol. s r.o. Zasláním příspěvku se soutěžící přihlásí do soutěže. Soutěžní příspěvek s odpovědí musí být přihlášen a zveřejněn v den položené otázky, a to nejpozději do 24:00 hod.
Pořadatel tentýž den vyhlásí vítěze. Vyhrává vždy příspěvek náhodně vybraný ze zaslaných odpovědí. Vítěz následně obdrží od Pořadatele soutěže výhru.
Zasláním příspěvku stvrzují soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže.

Podmínky účasti v soutěži a předání výher:
Zúčastnit se mohou všichni, kteří podají příspěvek dle Pravidel soutěže a jsou starší 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.
Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel soutěže právo bezúplatně užít jejich podobizny, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.
Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná. Vymáhání výhry ze soutěže soudní cestou je vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Výhra bude výherci zaslána poštou (přepravní společností) nebo mu bude předána osobně obchodním zástupcem společnosti Knauf. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů od vyhlášení vítěze, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel soutěže:
Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění https://www.facebook.com/knaufpraha/. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:
Pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné.
Organizátor a Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže sporné či hanlivé příspěvky.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn.
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Ochrana osobních údajů:
Pořadatel bude jako správce zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel soutěže, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem soutěže, který vznikne účastí účastníka v soutěži. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže, nejdéle po dobu 10 let od posledního dne doby soutěže. Osobní údaje výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely, tedy pro oprávněné zájmy správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10 let od posledního dne doby soutěže. Osobní údaje účastníků soutěže bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu – organizátora soutěže. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům soutěže, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (I) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké osobní údaje pořadatel zpracovává; (II) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (III) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (IV) právo na omezení zpracování osobních údajů; (V) právo vznést námitku proti zpracování; (VI) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci soutěže jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).