Dodavatelský kodex

1. PŘEDMLUVA
Společnost Knauf je pevně přesvědčena o tom, že pouze podnik založený na hodnotách dokáže zaručit trvalý růst a úspěšné řešení budoucích výzev. Dodržovat tyto hodnoty znamená převzít odpovědnost: za zákazníky, ochranu životního prostředí a zaměstnance.
Společnost Knauf se hlásí k etickému, zákonnému a sociálně odpovědnému podnikání. Tento přístup očekáváme rovněž od všech, s nimiž jsme navázali obchodní vztahy.
Kodex chování dodavatelů společnosti Knauf (dále jen „Kodex“) uvádí základní požadavky na naše dodavatele, týkající se dodržování zákonů a předpisů, korupce a uplácení, sociálních a pracovních podmínek, dětské práce a životního prostředí. Od našich dodavatelů očekáváme, že zajistí a vynaloží přiměřené úsilí, aby zásady tohoto Kodexu dodržovali také jejich dodavatelé a subdodavatelé.
 
2. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A BEZÚHONNOST
Společnost Knauf očekává, že její dodavatelé budou dodržovat příslušné národní a mezinárodní zákony a předpisy včetně předpisů Mezinárodní organizace práce (ILO) a Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, standardů příslušného odvětví a všech dalších relevantních zákonných ustanovení. Pokud v jednotlivých zemích, v nichž dodavatelé působí, platí zákonná ustanovení nebo jiná pravidla, která se liší od zásad Kodexu, jsou dodavatelé povinni řídit se vždy přísnějšími požadavky.

3. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A POCTIVOST
Společnost Knauf očekává, že její dodavatelé budou dodržovat veškeré příslušné zákony a předpisy, které se týkají korupce, uplácení, podvodů a zakázaných obchodních praktik.

3.1 Boj proti úplatkářství:
Dodavatel zajistí, že jeho zaměstnanci a subdodavatelé nebudou zaměstnancům společnosti Knauf nabízet, slibovat ani poskytovat výhody, které by jim umožnily získat zakázku nebo jinou výhodu v obchodním styku. Pozvání a dárky mohou být poskytovány zaměstnancům společnosti Knauf a jejich blízkým osobám pouze v případě, že mají zanedbatelnou finanční hodnotu a že odpovídají obvyklým zvyklostem na obchodní úrovni.
 
3.2 Spravedlivá konkurence:
Společnost Knauf očekává, že se dodavatel bude v oblasti hospodářské soutěže chovat poctivě a bude dodržovat platné kartelové zákony. Dodavatel se nebude účastnit dohod s konkurencí, které by byly v rozporu s kartelovým právem, ani nebude zneužívat případného dominantního postavení na trhu.
 
3.3 Praní špinavých peněz:
Dodavatel se nebude podílet na aktivitách souvisejících s praním špinavých peněz a bude dodržovat příslušné zákonné povinnosti zabraňující praní špinavých peněz.
 
3.4 Duševní vlastnictví:
Dodavatel bude zacházet s obchodní korespondencí jako s důvěrnými informacemi. Důvěrné informace, chráněná data jakéhokoli druhu, jakož i práva k duševnímu vlastnictví společnosti Knauf budou odpovídajícím způsobem přiměřeně chráněna podle příslušných zákonných předpisů.

4. SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY
Společnost Knauf očekává, že její dodavatelé uznávají základní práva svých zaměstnanců a že se zavážou, že je budou dodržovat a že budou se zaměstnanci zacházet s důstojností a vážností tak, jak to chápe mezinárodní společenství.  Dodavatelé budou dodržovat především následující ustanovení:

4.1 Svobodná volba zaměstnání:
Jakékoli zaměstnání je dobrovolné. Nucená práce, vynucená práce odsouzených, nucené nasazení pracovních sil a obchod s lidmi jsou přísně zakázány.
 
4.2 Zákaz dětské práce:
Dětská práce je podle ustanovení ILO, Úmluvy Organizace spojených národů a/nebo národních zákonů přísně zakázána. V rámci těchto různých zákonů platí vždy ten, který stanovuje nejpřísnější požadavky.
 
4.3 Odměny a poskytované plnění:
Ohledně odměňování a plnění musí být dodržovány veškeré platné zákony, předpisy a standardy pro příslušné odvětví. Srážky z poskytovaného plnění jako disciplinární opatření nejsou přípustné. Srážky z poskytovaného plnění, které národní předpisy neumožňují, nejsou bez výslovného souhlasu příslušného zaměstnance přípustné.
 
4.4 Pracovní doba:
Ohledně pracovní doby musí být dodržovány veškeré platné zákony, předpisy a standardy pro příslušné odvětví. Přesčasová práce musí být dobrovolná.
 
4.5 Zákaz diskriminace:
Dodavatel musí při přijímání a zaměstnávání dodržovat všechna platná zákonná ustanovení o zákazu diskriminace z důvodu rasy, barvy kůže, národnosti, zdravotních omezení, fyzického vzhledu, sexuální orientace, zdravotního stavu, politické příslušnosti, pohlaví, věku, vzhledu nebo členství ve spolcích, možného rodičovství, jakož i z důvodů jiných zákonem chráněných vlastností.
 
4.6 Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání:
Dodavatel uznává právo na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání v rozsahu přípustném podle zákona.
 
4.7 Zdraví a bezpečnost:
Dodavatel musí poskytnout svým zaměstnancům bezpečná a zdravotně nezávadná pracovní místa, která splňují požadavky veškerých příslušných zákonů, předpisů a standardů platných v příslušném odvětví. Obtěžování na pracovišti není přípustné.
 
4.8 Pracovní podmínky:
Dodavatel musí svým zaměstnancům poskytnout přiměřené pracovní podmínky. Musí zabezpečit přinejmenším přístup k pitné vodě a sanitárnímu zařízení a dále zajistit požární bezpečnost, možnost poskytnutí první pomoci, přiměřené osvětlení a větrání.

5. EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST
Společnost Knauf očekává, že její dodavatelé budou dodržovat veškeré platné zákony a předpisy, jakož i mezinárodně uznávané standardy pro ochranu životního prostředí.

5.1 Oblast životního prostředí:
Dodavatel zajistí obstarání všech potřebných souhlasů a povolení týkajících se životního prostředí, zabezpečí jejich aktualizaci a bude se jimi řídit tak, aby jeho činnost byla vždy v souladu s platnými předpisy.

5.2 Spotřeba zdrojů, prevence znečišťování životního prostředí a minimalizace odpadů:
Dodavatel se zavazuje, že bude optimalizovat spotřebu přírodních zdrojů včetně energie a vody. Přijme důkladná opatření, aby zabránil znečištění a minimalizoval vznik odpadů, odpadních vod a emisí plynů. Odpadní vody a odpad budou před odvedením, resp. likvidací, označeny v souladu s platnými zákony a předpisy a bude s nimi zacházeno dle těchto zákonů a předpisů.
Dodavatelé mají zakázáno vyrábět a používat chemikálie definované jako perzistentní organické znečišťující látky podle Stockholmské úmluvy. Rovněž je přísně zakázáno jejich nevhodné zacházení, sběr, skladování a likvidace.

5.3 Nebezpečné látky a bezpečnost výrobků:
Dodavatel se zavazuje, že nebezpečné látky, chemikálie a látky označí, a zajistí bezpečnou manipulaci s nimi, jejich bezpečný pohyb, skladování, recyklaci, opětovné využití a likvidaci. Veškeré platné zákony a předpisy, které se týkají nebezpečných látek, chemikálií a látek musí být přísně dodržovány. Omezení používání látek a požadavky na bezpečnost výrobků, které jsou stanoveny platnými zákony a předpisy, musí být povinně dodržovány.
 
Dodavatelé se musí zdržet výroby produktů obsahujících rtuť a sloučeniny rtuti v souladu s Minamatskou úmluvou a po datu vyřazení také nakládání s odpadem rtuti v rozporu s ustanoveními Minamatské úmluvy.
 
6. ZPRACOVÁNÍ KODEXU
Společnost Knauf tento Kodex pravidelně kontroluje a v případě, že je to nutné a vhodné, provede příslušné změny. Dodavatelé jsou vždy o důležitých změnách informováni. Aktuální verze Kodexu je k dispozici na domovské stránce na adrese www.knauf.de/Lieferantenkodex .

Integrita, transparentnost a důvěra mají velký význam pro veškerá naše jednání a jsou hluboce začleněna do všech našich obchodních vztahů. Jako součást našeho dodavatelského řetězce vyzýváme naše dodavatele, aby hlásili porušení Kodexu chování nebo jiného chování (anonymně),  které není v souladu s předpisy prostřednictvím KNAUF Speak-Up Line.