Udržitelné jednání

Myslet a jednat odpovědně

Udržitelnost a IMS

Pro společnost Knauf jako rodinný podnik představuje udržitelnost tradiční hodnotu, která je pevnou součástí podnikových hodnot. Řídit se těmito hodnotami znamená převzít odpovědnost: za zákazníky, za ochranu životního prostředí, za zaměstnance.

Politika IMS

Společnost Knauf Praha, spol. s r.o. se zavazuje poskytovat zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, přispívat k ochraně životního prostředí, zajistit bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance a hospodařit s energiemi tak, abychom se stali vyhledávaným obchodním partnerem i zaměstnavatelem. K dosažení tohoto cíle se společnost zavazuje k dodržování souladu se zásadami systému řízení kvality dle ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ISO 14001, sytému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 a systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001.

Knauf Praha, s.r.o. se zavazuje:

V rámci managementu kvality se společnost KNAUF zavazuje uplatňovat tyto zásady:

 • Vytvoření, zavedení a rozvíjení vnitřního sytému řízení společnosti jako prostředku k zajištění vedoucího postavení společnosti v oblasti výroby a prodeje stavebních materiálů.
 • Rozvíjení aktivit společnosti v oblasti výroby a prodeje stavebních materiálů.
 • Podpora neustálého rozvoje zaměstnanců a jejich sebevzdělávání. Budování teamového prostředí.
 • Zvyšování úrovně služeb nabízených zákazníkům a pochopení jejich potřeb.
 • Stálá podpora vývoje nových produktů na základě požadavků trhu a současně podpora mechanizmů pro monitoring vývoje trhu a potřeb zákazníků.
 • Motivace pracovníků k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce a uskutečňování samostatné kontroly vlastní práce.
 • Zlepšování image firmy.
 • Zajištění vysoké úrovně kvality vyráběných produktů a zajištění optimálních výrobních nákladů.
 • Průběžná optimalizace a zlepšování výrobních procesů.
 • Důsledná a odborná péče o technologická zařízení.
 • Důraz na zlepšování využití vstupních surovin a výrobních prostředků.
 • Neustálé vyhledávání rizik a příležitosti a stanovování opatření pro řešení těchto rizik.
Certifikát ISO

V rámci environmentu se společnost KNAUF zavazuje:

 • Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění.
 • Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí.
 • Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji.
 • Zavést, udržovat a zlepšovat certifikovaný systém environmentálního managementu a provádět opatření nezbytná k naplňování aktuální environmentální politiky.
 • Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost.
 • Vyžadovat od dodavatelů, aby respektovali zásady této environmentální politiky a aby se při své činnosti chovali šetrně k životnímu prostředí.
 • Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí.
Certifikát ISO

V rámci BOZP se společnost KNAUF zavazuje:

 • Nahlížet na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru.
 • Integrovat a koordinovat hlediska BOZP jako součást odpovědnosti každého zaměstnance ve všech oblastech jeho rozhodovacích a výkonných aktivit a činností s důrazem na systematické vyžadování a naplňování těchto hledisek.
 • Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro všechny zaměstnance a spolupracující subjekty, týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
 • Zahrnovat do systému řízení BOZP všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost a aktivně s nimi spolupracovat.
 • Zajistit dostatečný sortiment a množství pracovních potřeb a ochranných pomůcek, za podmínky jejich šetrného používání.
 • Zvyšovat znalosti a odpovědnost zaměstnanců za vlastní bezpečnost formou školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku společnosti.
 • Vedení firmy se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik, předcházení úrazů a k neustálému zlepšování v oblasti BOZP a PO.
 • Projednávat s pracovníky a jejich zástupci všechny záležitosti týkající se bezpečnosti práce na pracovištích a zajistit jejich spoluúčast na rozhodování o důležitých aspektech bezpečné práce.
Certifikát ISO

V oblasti hospodaření s energií se společnost KNAUF zavazuje:

 • Klademe důraz na organizační a technická opatření, která by zabránila zbytečné spotřebě energie ve výrobě a v provozu a tím prodloužíme dosažitelnost neobnovitelných zdrojů energie.
 • Analyzujeme a vyhodnocujeme hospodárnost, účinnost technického vybavení, produktivitu a stálé i proměnné pracovní podmínky s cílem neustálého zlepšování energetické hospodárnosti.
 • Zkoumáme technické možnosti využití alternativních nebo obnovitelných zdrojů energie a tam, kde je to ekonomicky možné.  
 • V rámci návrhu nových technologií, technologických částí nebo činností důsledně zvažujeme dopady na energetickou hospodárnost.
 • Pro vytvoření a udržení systému managementu hospodaření s energií jsou v potřebném množství poskytovány nezbytné zdroje a informace.
 • Zavazujeme se dodržovat platné právní předpisy a kromě toho i zohledňovat naše vlastní požadavky na využití energie, spotřebu energie a na energetickou účinnost.  Pro obstarávání služeb anebo nákup produktů či zařízení platí námi stanovená kritéria energetické náročnosti, která našim dodavatelům důsledně sdělujeme.
 • Neustále se snažíme zvyšovat povědomí našich zaměstnanců o důležitosti hospodaření s energií a využíváme všech podnětů ke zlepšování EnMS.
 • Zavazujeme se nakupovat energeticky úsporné nové technologie.
Cerifikát ISO

Udržitelnost jako součást běžné praxe

Skupina Knauf je připravena na budoucí výzvy - svými inovativními výrobky, silnou orientací na zákazníky a výrobou založenou na šetrném využívání zdrojů. 
 

Udržitelné výrobky

K hodnotám společnosti Knauf patří také výroba v nejvyšší kvalitě. Díky svému výsadnímu postavení v oblasti výzkumu a vývoje a rovněž komplexnímu řízení jakosti je schopna tento závazek plnit. Srozumitelné značení výrobků přitom dokládá, že Knauf splňuje nejvyšší standardy v oblastech ekologie, udržitelného využívání objektů a bezpečnosti.  

cutout_235122_popup_landscape_4x3_1.jpg

Výrobky ze sádry: Funkční, bezpečné a šetrné z hlediska využívání zdrojů

Výrobky ze sádry se vyznačují dobrou bilancí udržitelnosti. Je zajištěna nejen výrobní technologií, která efektivně využívá zdroje, ale také jedinečnou recyklovatelností stavebních materiálů. Při použití se projeví užitné vlastnosti sádry, které výrazně přispívají ke zvýšení udržitelnosti budov z ekonomického, ekologického i sociálního hlediska.
Přírodní surovina
Sádra je surovina s mnohostranným využitím, kterou lidstvo používá již několik tisíciletí díky snadné výrobě a jednoduchému zpracování. Lze ji vyrábět nejen jednoduše, ale také úsporně díky poměrně nízké teplotě vypalování. Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na udržitelnost budov, se její atraktivita ještě více zvyšuje. 

Přírodní surovina

Sádra je surovina s mnohostranným využitím, kterou lidstvo používá již několik tisíciletí díky snadné výrobě a jednoduchému zpracování. Lze ji vyrábět nejen jednoduše, ale také úsporně díky poměrně nízké teplotě vypalování. Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na udržitelnost budov, se její atraktivita ještě více zvyšuje. 

cutout_164143_popup_landscape_4x3_1.jpg

Alternativa: REA sádra

Kromě těžby přírodního sádrovce se nabízí další možnost, jak získat potřebnou surovinu – REA sádra. Zkratka REA, která označuje odsiřovací zařízení (Rauchgasentschwefelungsanlagen), vyjadřuje, že sádra byla získána v odsiřovacím zařízení elektráren. Při spalování černého a hnědého uhlí se uvolňuje oxid siřičitý, který reaguje s vápencem za vzniku sádry. REA sádra tedy vzniká stejně jako přírodní sádra – pouze rychleji, v průběhu několika hodin.

 

Průkopník ve výzkumu a vývoji využití REA sádry

Společnost Knauf vybudovala na mnoha místech v bezprostřední blízkosti uhelných elektráren závody na výrobu sádry, aby tím ještě posílila udržitelnost tohoto řešení. Tím je zajištěna nejkratší cesta REA sádry ke zpracování. Knauf má na celém světě celkem 28 závodů na zpracování REA sádry z více než 50 elektráren, které spalují černé a hnědé uhlí. Tyto závody zpracují cca 7 mil. tun REA sádry ročně. Uvedené údaje dokazují, že Knauf zaujímá v této oblasti přední místo ve světě.

Ochrana životního prostředí a klimatu

V souladu se svými hodnotami společnost Knauf pečlivě zvažuje dopady svých rozhodnutí na životní prostředí. Jako výrobce, který zpracovává přírodní surovinu, má Knauf velkou odpovědnost. Z toho důvodu usiluje o šetrné využívání zdrojů a omezení nepříznivých dopadů na přírodu.

Odpovědnost zaměstnanců

Zaměstnanci společnosti Knauf mají významný podíl na úspěchu celé společnosti. Jejich nasazení, znalosti a motivace jsou založeny na prosazování hodnot společnosti Knauf v praxi - podnikavosti, angažovanosti, partnerství a lidskosti. Jejich výkony jako jednotlivců přispívají zcela přirozeně k úspěchu celého týmu. Je to základ dalšího udržitelného rozvoje celé společnosti Knauf.
Bezpečnostní standard Knauf definuje měřítka
Bezpečnostní standard Knauf představuje závazný návod pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který je určený pro všechny řídicí pracovníky. K jeho hlavním součástem patří např. definování příslušnosti a odpovědnosti, předpisy pro posouzení rizik, posuzování účinnosti opatření k zajištění bezpečnosti práce, plánování pro případ nouze nebo zajištění programů školení pro zaměstnance.
Bezpečnostní standard společnosti Knauf splňuje již dnes normu OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), která je zavedena ve více než 80 zemích jako uznávaný vzorový podnikový standard bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partnerství v praxi

Věrnost hodnotám znamená pro společnost Knauf zůstat spolehlivým a loajálním partnerem. Pouze v rámci partnerské spolupráce může společnost dosáhnout stanovených cílů v oblasti udržitelnosti. Nabídka výrobků a služeb orientovaná na zákazníky spolu s poskytováním odborných vědomostí patří k základním zásadám partnerství. Přesně zaměřené aktivity na politické úrovni a na úrovni svazů rozšiřují prostor pro dialog s partnery a zákazníky.

Orientace na zákazníka má nejvyšší prioritu
Společnost Knauf spojuje se zákazníky zvláštní partnerství. Blízkost zákazníkům, jejich spojení s podniky, prvotřídní poradenství a kvalifikovaný servis tvoří podmínky úspěchu, který je opět základem udržitelného jednání. Důležitou úlohu přitom hrají kvalifikovaní montéři, kteří používají každý den výrobky a systémy Knauf.

Cílené další vzdělávání prostřednictvím Knauf Akademie
Stavebnictví v Evropě prochází v posledních letech zásadní proměnou. Nové nároky na vzhled a inovativní, energeticky úsporné a udržitelné stavební technologie získaly na významu a určují další směřování moderní architektury. Z toho důvodu chce společnost Knauf svým zákazníkům a partnerům poskytovat širokou nabídku kvalitních programů pro další vzdělávání s praktickým zaměřením. Tento úkol zajišťuje v rámci Knauf Akademie. Jejím cílem je dosáhnout ve spolupráci se zákazníky naprosté spokojenosti investorů.