Centrum nukleární medicíny v nemocnici Na Bulovce

Knauf SAFEBOARD chrání před RTG zářením

Centrum nukleární medicíny v nemocnici Na Bulovce

V pavilonu vzdělávání v areálu nemocnice Na Bulovce bylo 12. září tohoto roku uvedeno do provozu zbrusu nové Centrum nukleární medicíny. Vzniklo kompletní rekonstrukcí staré budovy ve zdravotnické zařízení, které bude poskytovat nejmodernější diagnostická vyšetření zejména srdce, ledvin, štítných žláz, plic, skeletu těla apod. Centrum je vybaveno SPECT kamerami, včetně hybridní rozšířené o CT a pracovištěm ergometrie.
 

Hlavní vyšetřovací metodou je scintigrafie, kdy je nejprve do těla pacienta aplikována radioaktivní látka, jež slouží k zobrazení vyšetřovaného orgánu. Díky tomu dokáže lékař specialista diagnostikovat funkčnost daného orgánu nebo jeho případné abnormality. Protože se jedná o vyšetření, při kterém se pracuje s ionizujícím zářením, bylo potřeba vybudovat specializované pracoviště, které podle zákona musí ochránit okolní prostory s čekajícími pacienty a obsluhujícím personálem před jeho škodlivým vlivem. To byla příležitost pro použití systému Knauf SAFEBOARD pro odstínění rentgenového záření. Svou roli sehrála také pozitivní zkušenost investora s těmito materiály při rekonstrukci podobného zařízení v nemocnici v Pelhřimově.
 

Existují dvě cesty, jak ochránit vnější prostor kolem nukleárního pracoviště před účinky radioaktivního záření. Vždy záleží na síle záření a okolních podmínkách, včetně struktury konstrukce objektu. Dříve se pro tyto účely používaly barytové betony či omítky, které mohou být v současnosti snadno nahrazeny lehkými a jednoduše zpracovatelnými konstrukcemi Knauf. Nyní navíc bez nutnosti pracovat s olověnými plechy a olověnými pásky v rozích a na stycích s ostatními plochami. Systém s ochranou proti rentgenovému záření Knauf SAFEBOARD jsou stěny s kovovou podkonstrukcí, opláštěné speciálními sádrokartonovými deskami Knauf SAFEBOARD a zakryté deskami Knauf DIAMANT. Systém byl vyvinut jako alternativní, efektivní a cenově optimální varianta, která plně nahrazuje starší systém s olověným plechem a vedle ochrany proti záření nabízí i vynikající akustické vlastnosti. Efekt stínění je určen počtem desek v konstrukci příčky/stěny. Potřebná tloušťka opláštění Knauf SAFEBOARD je volena v závislosti na potřebném ekvivalentu olověného plechu. Při montáži konstrukce ochrany proti záření je nutné dbát na to, aby ochranné krytí bylo bez mezer. Všechny spáry mezi opláštěním stěny (i protilehlým) musí být přesazeny. Pro zajištění ochrany proti rentgenovému záření i akustické funkce u všech vrstev opláštění je třeba pečlivé zatmelení všech řezaných i originálních hran, hlaviček šroubů a vyplnění spár mezi deskami SAFEBOARD tmelící hmotou SAFEBOARD-SPACHTEL. Opláštění deskami Knauf SAFEBOARD se klade na ležato a krycí desky Knauf DIAMANT se montují svisle. Montáž je díky snadnému zpracování desek rychlá a bez nebezpečných odpadů. V případě Centra nukleární medicíny na Bulovce byla kompletně odstíněna jedna místnost s CT přístrojem a přilehlým skladem, ve kterém jsou umístěny radioaktivní látky. Součástí konstrukce je rovněž podhled zhotovený z desek SAFEBOARD, který má za úkol odvézt kontaminovaný vzduch z místnosti ven do specializovaného filtračního zařízení (umístěného vně budovy). Konstrukce příčky je složena dle předepsaného systémového řešení Knauf.
V případě centra se skládá ze šesti desek Knauf SAFEBOARD (3+3) ukotvených na profilech Knauf, přičemž finální deskou na každé straně příčky je deska Knauf DIAMANT. Tvrdá, odolná, velmi pevná a akusticky tlumící deska, má za úkol nejen zvýšit tuhost konstrukce, ale i chránit před poškozením desky SAFEBOARD. Bonusem jsou výborné akustické vlastnosti, které jsou v případě nemocničního zařízení potřebné pro klid pacientů i personálu.
Celková rekonstrukce budovy včetně instalace veškerého zařízení trvala půl roku a proběhla úspěšně, což z pohledu eliminace radioaktivního záření potvrdila i přísná zkouška. Nic není ponecháno náhodě, a i takové detaily, jako je například připevnění umyvadla na stěnu, musí být provedeno v souladu se systémovým řešením a utěsněno speciálním tmelem, aby nemohlo za žádných okolností dojít k úniku záření. Nyní zařízení již plně slouží pacientům.
 

Nemocnice Na Bulovce

Budínova 67/2, Praha 8


Najít trasu