Všeobecné obchodní podmínky KNAUF Praha s.r.o. pro dodavatele

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KNAUF Praha, spol. s r.o.
(dále i jen jako „VOP“)

http://www.knauf.cz/vseobecne-obchodni-podminky-spolecnosti-knauf-praha-spol-s-r-o
1. Rozsah platnosti

Pro naše objednávky a zakázky platí výhradně níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Odlišné podmínky dodavatele neuznáváme, ledaže jsme s jejich platností výslovně písemně souhlasili. Naše všeobecné obchodní podmínky platí rovněž v případě, že bez výhrad přijmeme dodávku plnění nebo služby dodavatele s vědomím, že podmínky dodavatele jsou v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami nebo se od nich liší, anebo když bez námitek budeme brát zřetel na korespondenci nebo jiná vyjádření dodavatele, která obsahují podmínky, jež jsou v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami nebo se od nich liší.

2. Nabídka a podklady nabídky

2.1 Objednávky a zakázky můžeme zadávat písemně, elektronicky nebo telefonicky. Dodavatel musí objednávky a zakázky bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.
2.2 Nepřijme-li dodavatel objednávku nebo zakázku do pěti pracovních dnů od doručení, jsme oprávněni nabídku nebo zakázku odvolat.
2.3 Přijme-li dodavatel objednávku nebo zakázku s odchylkami, musí nás na takovou odchylku výraznou formou zřetelně upozornit v písemném prohlášení o přijetí objednávky nebo zakázky. Smlouva se uzavře pouze v případě, že danou odchylku písemně odsouhlasíme.
2.4 Veškeré podmínky, specifikace, normy a jiné podklady, které jsou přiloženy k objednávce nebo zakázce, jsou součástí obsahu objednávky nebo zakázky.


3. Ceny a platební podmínky

3.1 Cena uvedená v objednávce nebo zakázce je závazná a je uváděna bez daně z přidané hodnoty. Není-li písemně dohodnuto jinak, cena zahrnuje dodávku za podmínek DDP (Incoterms 2010) včetně obalu, na dodací adresu, kterou jsme uvedli v objednávce nebo zakázce.
3.2 Faktury na zboží nebo služby musejí být dle zákona o dani z přidané hodnoty vystaveny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Faktury na zboží nebo služby dle ustanovení § 92 a ve spojení s ustanovením § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je dodavatel povinen vystavit bez daně z přidané hodnoty a opatřit je výraznou poznámkou „Daň odvede zákazník“.
3.3 Za zpracování nabídky, předběžnou kalkulaci nákladů, výkresovou dokumentaci apod. neposkytujeme jakoukoli odměnu, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
3.4 Není-li písemně dohodnuto jinak, jsou ceny uhrazené do 14 dnů od doručení faktury za dodané zboží nebo služby splatné se skontem ve výši 3 % z fakturované ceny, jinak jsou fakturované ceny splatné v plné výši, a to nejpozději do 30 dnů od doručení faktury za dodané zboží nebo služby.
3.5 Faktury můžeme zpracovat pouze v případě, je-li na nich přesně uvedeno číslo objednávky nebo zakázky uvedené v naší objednávce nebo zakázce a byla-li vystavena faktura s veškerými zákonnými náležitostmi. Za veškeré následky vzniklé nedodržením této povinnosti odpovídá dodavatel, pokud neprokáže, že k nedodržení povinnosti nedošlo jeho zaviněním. Po dobu opravy faktury objednatel není v prodlení.
3.6 Platby provedeme dle naší volby zasláním zúčtovacího šeku nebo převodem na bankovní či postžirový účet uvedený dodavatelem. Pro posouzení včasnosti úhrady je rozhodující datum uskutečnění bankovního převodu nebo odeslání šeku.
3.7 Dodavatel je oprávněn započíst vzájemné pohledávky a zadržet platby pouze v případě nesporných a pravomocně zjištěných pohledávek nebo nároků a jen na základě našeho předchozího písemného souhlasu. My jsme oprávněni započíst proti pohledávkám dodavatele naše pohledávky nebo pohledávky, které vznikly jinému podniku skupiny KNAUF. Dále jsme oprávněni započíst naše pohledávky proti pohledávkám, které vznikly dodavateli vůči jinému podniku skupiny KNAUF.
3.8 Dodavatel není bez našeho předchozího písemného souhlasu oprávněn postoupit své pohledávky vůči nám třetí osobě nebo nechat pohledávky vymáhat třetí osobou.

4. Dodávka

4.1 Odchylky od našich objednávek nebo zakázek jsou přípustné pouze na základě našeho předchozího písemného souhlasu.
4.2 Dodací lhůta nebo lhůta plnění uvedená v objednávce či zakázce, jakož i ostatní stanovené termíny a lhůty, jsou závazné.
4.3 Pro posouzení včasného dodání je rozhodující okamžik doručení zboží na dodací adresu uvedenou v objednávce. V případě dodávek zahrnujících sestavení, resp. montáž a pracovní výkony je rozhodující okamžik převzetí. Je-li u dodávky výslovně sjednáno „ze závodu“ dodavatele (za podmínek EXW nebo FCA podle Incoterms 2010), musí dodavatel včas připravit zboží k naložení
a odeslání v termínu dohodnutém s přepravcem.
4.4 Dodavatel musí neprodleně oznámit rozpoznatelné zpoždění dodávky zboží nebo poskytnutí služby a musí uvést důvody a předpokládané trvání zpoždění. Nebylo-li oznámení učiněno písemně, musí je ihned potvrdit písemnou formou. Dodavatel se může odvolávat na to, že okolnosti zpoždění nebyly způsobeny jeho zaviněním pouze v případě, že splnil svou oznamovací povinnost.
4.5 Dodavatel se může odvolávat na nedoručení podkladů, které jsme mu měli poskytnout pro realizaci dodávky zboží nebo poskytnutí služby pouze v případě, že doručení takových dokladů písemně upomínal, ale během přiměřené lhůty je neobdržel.
4.6 V případě opožděné dodávky nám náležejí práva dle zákonných předpisů, není-li uvedeno jinak zejména nárok na náhradu škody a právo na odstoupení od smlouvy.
4.7 Dílčí dodávky vyžadují náš výslovný písemný souhlas, kdy za písemnou formu se považuje rovněž elektronická forma komunikace např. e-mailem či SMS, která je zachytitelná a později dohledatelná. Dílčí dodávky musí být jako takové označeny v zasílacích dokladech a dodacích listech.
4.8 Pro počty kusů, hmotnost a rozměry jsou rozhodující hodnoty zjištěné při naší vstupní kontrole zboží, s výhradou jiných důkazů.
 

5. Dodací doklady a obaly

5.1 Dodavatel je povinen uvádět na všech zasílacích dokladech a dodacích listech přesně naše číslo objednávky nebo zakázky; pokud tak neučiní, neneseme odpovědnost za vzniklé průtahy při zpracování.
5.2 Dodavatel je povinen bezplatně převzít zpět a zlikvidovat obalový materiál, budeme-li
to požadovat. Místo převzetí obalového materiálu můžeme také od dodavatele požadovat, aby nesl náklady na zákonem předepsanou likvidaci obalového materiálu.

6. Místo plnění a přechod nebezpečí škody

6.1 Místem plnění pro dodávky zboží a služeb dodavatele je dodací adresa uvedená v objednávce
a zakázce, místem plnění pro naše platby je sídlo naší společnosti. Není-li v objednávce uvedeno místo určení, je místem plnění sídlo naší společnosti.
6.2 U dodávek zboží přechází nebezpečí škody v zásadě nejdříve předáním zboží na dodací adrese, kterou jsme uvedli v objednávce. Totéž platí také pro zásilkový prodej. U dodávek, jejichž součástí je sestavení a montáž, a dále u poskytnutí služeb dochází k přechodu nebezpečí škody nejdříve převzetím.

7. Zjišťování vad a záruka

7.1 Dodávka se přijímá s výhradou kontroly bezvadnosti dodávky, zejména její správnosti a úplnosti, pokud a jakmile je to proveditelné v rámci běžné obchodní činnosti.
7.2 Naše povinnost oznámit vady podle ustanovení § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění platí za splněnou, jestliže jsme dodavateli zaslali oznámení vad v podobě odchylek kvality nebo množství ve lhůtě sedmi pracovních dnů od dodání zboží, resp. v případě skrytých vad ve lhůtě sedmi pracovních dnů od zjištění těchto vad.
7.3 Není-li dále uvedeno jinak, použijí se zákonná ustanovení upravující odpovědnosti za vady.
7.4 Právo volby způsobu dodatečného plnění náleží v zásadě objednateli. Dodavatel může odmítnout objednatelem zvolený způsob dodatečného plnění pouze v případě, že je možný pouze
s vynaložením neúměrně vysokých nákladů.
7.5 Nezačne-li dodavatel odstraňovat vady neprodleně po naší výzvě k odstranění vad, jsme v naléhavých případech – především v případě, kdy je třeba odvrátit bezprostřední nebezpečí, zabránit větším škodám a zajistit dodávky našim odběratelům – oprávněni odstranit vady sami na náklady dodavatele nebo je nechat odstranit prostřednictvím třetí osoby.
7.6 V případě právních vad dodaného zboží či služeb se dodavatel zavazuje zcela vypořádat případné nároky třetích osob vznesené vůči nám, ledaže by za danou právní vadu nenesl odpovědnost.
7.7 Pokud nám v souvislosti s vadnou dodávkou nebo vadným plněním, vadně poskytnutou službou vzniknou nějaké náklady, a to zejména přepravní, cestovní, pracovní či materiálové náklady anebo náklady na vstupní kontrolu, která překročí obvyklý rozsah, nese vzniklé náklady dodavatel.


8. Promlčení

8.1 Promlčení nároků z vad a zánik práv vzniklých v souvislosti s odpovědností za vady se řídí zákonnými předpisy. Promlčecí lhůta, resp. lhůta pro zánik těchto práv počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na objednatele.
8.2 Pokud dodavatel splní svůj závazek k zajištění dodatečného plnění poskytnutím náhradní dodávky, začne promlčecí lhůta pro náhradně dodané zboží běžet nově od okamžiku jeho dodání nebo převzetí, ledaže si dodavatel při dodatečném plnění výslovně a řádně vyhradí, že náhradní dodávku poskytuje jen z dobré vůle, aby předešel sporům, nebo v zájmu udržení dobrých dodavatelských vztahů.

 
9. Subdodavatel

9.1 Dodavatel je oprávněn nechat své povinnosti provést třetí osobou pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Dodavatel nemůže využít substitučního práva.
9.2 Využije-li dodavatel ke splnění svých povinností třetí osobu, je tato třetí osoba považována
za pomocníka dodavatele, přičemž dodavatel za něj odpovídá, jako by své povinnosti provedl sám.

10. Řízení jakosti

10.1 Dodavatel je povinen neustále sledovat a dokumentovat jakost svého zboží a služeb. Před příslušným dodáním předmětu dodávky, resp. služby se musí dodavatel ujistit, že dodávaný předmět dodávky, resp. služba je bez vad a splňuje dohodnuté technické požadavky a musí tuto skutečnost zadokumentovat.
10.2 Dodavatel nás bude předem včas písemně informovat o jakýchkoli změnách na smluvních výrobcích, včetně použitých surovin, změn složení, pomocných a provozních látek, o změnách výrobních postupů a přemístění výroby, jakož i o jiných událostech mimo sféru vlivu dodavatele, které mohou ovlivnit kvalitu smluvních výrobků. Dodavatel se zavazuje nám na vyžádání bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout vzorek příslušných smluvních výrobků, abychom mohli prověřit vliv změn na naše receptury a postupy. Smluvní výrobky, prověřené na základě poskytnutých vzorků, musí být před jejich dodáváním písemně schváleny z naší strany.

11.  Odpovědnost za výrobek, přenesení odpovědnosti a pojištění odpovědnosti

11.1 Odpovídá-li dodavatel za škody na výrobku a za škodu způsobenou vadným výrobkem, je povinen na základě první výzvy zcela vypořádat nároky třetích osob na náhradu škody uplatněné vůči nám, tj. objednateli, jestliže se příčina vzniku škody nachází ve sféře jeho objektivní odpovědnosti, ve které je on sám odpovědný třetím osobám.
11.2 Spadá-li způsobení škody do odpovědnostní sféry dodavatele, nese v tomto rozsahu také důkazní břemeno, pokud jde o jeho liberaci. V případě odpovědnosti za zaviněné způsobení škody je dodavatel povinen zcela vypořádat nároky třetích osob, které jsou vůči nám uplatněny pouze tehdy, pokud vznik škody zavinil dodavatel.
11.3 V případech uvedených v bodě 11.1 přebírá dodavatel veškeré náklady a výdaje včetně nákladů na případné vymáhání práva, jakož i nákladů, které nám vznikly z důvodů nebo v souvislosti se stažením výrobků z trhu. Je-li to možné, budeme dodavatele včas s předstihem informovat o obsahu a rozsahu opatření ke stažení výrobků z trhu, poskytneme mu příležitost k zaujetí stanoviska
a poskytnutí součinnosti a vyměníme si s ním informace o efektivním provedení příslušného opatření. Po dohodě s dodavatelem budeme informovat příslušné úřady v souladu s ustanoveními zákona
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, v platném znění.
11.4 Dodavatel se zavazuje, že bude mít platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem na pojistnou částku min. 5 000 000,-- EUR na každý jednotlivý případ poškození zdraví / věcné škody, a to po celou dobu, kdy trvá možnost uplatnit nárok plynoucí ze smluvního vztahu uzavřeného s objednatelem. Pojistné krytí se musí vztahovat rovněž na škody
v zahraničí (včetně USA, Kanady a Francie, Německa). Dodavatel je povinen na výzvu objednatele předložit potvrzení o zaplacení pojistného. Další naše nároky na náhradu škody tím zůstávají nedotčené.
11.5 Není-li uvedeno jinak, použijí se příslušná zákonná ustanovení.


12. Ochrana práv třetích osob

12.1 Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nebo plněním nedojde k porušení
či omezení práv třetích osob.
12.2 Uplatní-li třetí osoby vůči nám nároky z důvodů porušení jejich práv, je dodavatel povinen na základě první výzvy zcela vypořádat nároky těchto osob, ledaže dodavatel za takové porušení práv třetích osob neodpovídá. Povinnost dodavatele zcela vypořádat vůči nám uplatněné nároky třetích osob se vztahuje rovněž na veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s nároky, jež vůči nám uplatnily třetí osoby.

13. Výhrada vlastnictví, poskytnutí materiálů, nástroje

13.1 Vyhrazujeme si vlastnické právo k námi poskytnutým dílům, látkám, nádobám, speciálním obalům, nástrojům, měřicím prostředkům apod. (tzn. k poskytnutým materiálům). Zpracování nebo smísení či přeměnu takovýchto předmětů provádí dodavatel na náš účet. V případě zpracování, spojení a smísení s předměty, které nám nepatří, se má za to, že nelze určit jediného vlastníka nově vzniklé věci, tedy získáváme k nově vzniklému výrobku spoluvlastnictví v poměru hodnoty námi vlastněného předmětu (kupní cena plus DPH) k hodnotě ostatních zahrnutých předmětů vlastněných dodavatelem v čase zpracování, spojení či smísení. Jestliže však bude zpracování, spojení či smísení provedeno takovým způsobem, že výrobek dodavatele je třeba považovat za hlavní část, dodavatel se tímto zavazuje na nás převést spoluvlastnictví k nově vzniklé věci v poměru odpovídajícím hodnotě zpracovaných, spojených či smísených předmětů námi poskytnutých.
13.2 Dodavatel je povinen pro nás uchovávat výrobky, které jsou v našem výlučném vlastnictví nebo spoluvlastnictví.
13.3 Dodavatel smí používat námi poskytnuté nástroje a přístroje výhradně k výrobě námi objednaného zboží nebo pro provedení námi zadaného plnění a – pokud jsme je již takovým způsobem neoznačili – musí je označit tak, aby bylo jasné, že nástroje náleží nám. Dodavatel musí nástroje či přístroje na své náklady pojistit proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeží, a to ve výši jejich pořizovací hodnoty. Současně dodavatel již nyní v náš prospěch postupuje veškeré nároky na odškodnění z této pojistky a my tímto toto postoupení přijímáme. Dodavatel provede na nástrojích či přístrojích včas a na své náklady potřebné údržbové a inspekční práce. Případné poruchy nám okamžitě nahlásí, přičemž naše nároky na náhradu škody zůstávají nedotčeny.
13.4 Ustanovení bodů 13.1 až 13.3 platí odpovídajícím způsobem i pro nástroje či přístroje, které vyrobil dodavatel a na jejichž výrobních nákladech jsme se podíleli. K nástrojům či přístrojům, ke kterým na základě poměrné úhrady nákladů získáváme předkupní právo, máme též předkupní právo na spoluvlastnický podíl připadající na dodavatele.
13.5 Překročí-li zajišťovací práva, která nám náležejí dle článku 13, o více než 10 % kupní cenu veškerého našeho dosud neuhrazeného zboží s výhradou, jsme na žádost dodavatele povinni uvolnit zajišťovací práva dle své volby.
 

14. Podklady a zachování mlčenlivosti

14.1 Jestliže námi poskytnuté informace, jako např. výkresy, výpočty, vzory, výrobní prostředky, modely, datové nosiče (včetně vlastností, které lze najít v předaných předmětech, dokumentech nebo softwaru) a jiné znalosti nebo zkušenosti nejsou prokazatelně veřejně známé nebo nejsou námi výslovně písemně schválené ke zveřejnění, musí být vůči třetím osobám přísně chráněny
a používány výhradně k výrobě na základě naší objednávky nebo pověření. Tyto informace smějí být v závodu dodavatele poskytnuty výhradně pouze těm osobám, které je budou využívat pro účely provedení dodávky nebo plnění a které rovněž podléhají povinnosti zachování mlčenlivosti.
14.2 Vyhrazujeme si vlastnictví, jakož i veškerá práva k informacím ve smyslu bodu 14.1 (včetně autorských práv, práv duševního vlastnictví, copyrightu, a včetně oprávnění přihlásit průmyslová práva jako např. patenty, užitné vzory atd.). Pokud nám informace obsažené v článku 14 zpřístupnila třetí osoba, platí tato výhrada práva i ve prospěch této třetí osoby.
14.3 Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmějí být tyto informace kopírovány ani používány k průmyslovým účelům. Toto ustanovení se však nevztahuje na kopírování či používání informací v souvislosti s dodávkami zboží a poskytnutí služeb určenými pro nás. Zhotovené kopie přecházejí do našeho vlastnictví okamžikem jejich vytvoření. Dodavatel je pro nás povinen takovéto informace uchovávat.
14.4 Na naši výzvu, avšak nejpozději po vyřízení objednávky, nám musí být neprodleně a v plném rozsahu vráceny všechny zpřístupněné informace, a to včetně veškerých kopií a opisů, jakož
i vypůjčených předmětů, resp. musí být tyto kopie a opisy zničeny. Vrácení veškerých informací, popř. jejich zničení musí být písemně potvrzeno bez vyžádání.
14.5 Výrobky, které byly vyrobeny podle námi navržených podkladů, jako např. výkresů, modelů apod. anebo dle našich důvěrných údajů nebo s našimi nástroji či přístroji, nebo nástroji či přístroji vyrobenými podle našich nástrojů či přístrojů, nesmí dodavatel sám používat ani je nabízet nebo dodávat třetí straně. Totéž platí obdobně pro naše tištěné zakázky.
14.6 Povinnost zachování mlčenlivosti a zákaz využívání informací platí nadále i po realizaci smlouvy; povinnost zachování mlčenlivosti platí až do doby, dokud se důvěrné informace nestanou všeobecně známými.

15. Kontrola exportu a clo

15.1 Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné exportní a/nebo importní předpisy a na vlastní náklady a odpovědnost zajistit veškeré potřebné podklady a povolení, a to především exportní povolení, celní dokumenty, prohlášení o původu, a dále hradit veškerá případná cla a daně. Dodavatel se zavazuje zcela vypořádat veškeré vůči nám uplatněné pohledávky, které vzniknou
z důvodů nedodržení exportních a/nebo importních ustanovení.
15.2 Dodavatel je povinen nás v obchodní dokumentaci informovat o případných povinných povoleních a ohlašovací povinnosti v souvislosti s dovozem a užíváním dodávaných předmětů, pro (re)export jeho zboží podle českých, německých, evropských a amerických vývozních a celních předpisů, jakož i podle vývozních a celních předpisů země původu.
15.3 Dodavatel je na naši výzvu povinen nám písemně sdělit veškeré údaje týkající se zboží
a součástek zboží, které je předmětem dodávky, a dále je povinen nás neprodleně (před dodáním příslušného zboží) písemně informovat o všech změnách výše uvedených údajů.

16. Prováděcí podmínky

16.1 Pokud je ke zpracování objednávek nebo zakázek kromě námi předané výkresové dokumentace a dat zapotřebí vypracovat další výkresy a údaje, zajistí je dodavatel bez nároků na zvláštní odměnu. Výkresová dokumentace musí být po zhotovení předána ke kontrole a ke schválení.
16.2 Dodávky a plnění musí splňovat podmínky stanovené veškerými příslušnými zákony, nařízeními i úředními a technickými předpisy, především normami EN, DIN a ČSN, zákonem č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změnách některých zákonů, v platném znění, zákony o rozměrech a hmotnostech, předpisy TIF a bezpečnostními předpisy českých úřadů a profesních spolků a komor. Dodavatel dále zajistí, že veškeré látky, výrobky, směsi a polymery (podle definice uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 REACH) v jím dodávaných materiálech a produktech budou splňovat zákonné požadavky nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) a nařízení EU č. 528/2012 (nařízení o biocidních přípravcích). Budeme-li vyžadovat pro vlastní výrobu další informace a/nebo certifikáty k těmto látkám, výrobkům, směsím a polymerům, dodavatel nám je poskytne bez zbytečného odkladu. To platí zejména pro výrobky obsahující SVHC látky (SVHC - Substances of very high concern) v množství větším než 0,1 procent hmotnosti, které podléhají povinnému označení a schválení. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen zcela vypořádat veškeré nároky třetích osob, které z takového porušení vyplývají, a to především nároky na náhradu škody. Dodané materiály a výrobky musí dodavatel podle nařízení ES č. 1272/2008 GHS včas opatřit novými piktogramy, označujícími nebezpečí, a upozorněními na nebezpečí, pokud se tento předpis na tyto materiály a výrobky vztahuje.
16.3 V případě předmětů dodávky, které podléhají přejímce (kotle, tlakové nádoby atd.), je dodavatel povinen na své náklady zajistit včasnou přejímku organizací TÜV nebo jinou organizací zajišťující přejímku a obstarat nám předepsané osvědčení.
16.4 Vyhrazujeme si právo kontrolovat předměty dodávky u dodavatele již v průběhu výroby a/nebo před expedicí. Tato kontrola se však nepovažuje za přejímku a nemá vliv na naše práva
z odpovědnosti za vady a práva z poskytnuté záruky.

17.  Provozní řád

Osoby, které v rámci plnění smlouvy provádějí práce či se pohybují v objektu závodu objednatele, se musí řídit ustanoveními příslušného provozního řádu a bezpodmínečně dodržovat pokyny podnikové ostrahy. Naše odpovědnost za nehody, které se těmto osobám stanou v objektu závodu,
je vyloučena, pokud nehody nejsou způsobeny úmyslným nebo hrubým a nedbalým porušením povinností našich zástupců nebo pomocníků.

18. Vyšší moc

 Stávky a úřední opatření, stejně jako přírodní katastrofy, nepokoje a jiné nepředvídatelné
a neodvratitelné události, ke kterým došlo bez našeho zavinění a které podstatným způsobem ztěžují nebo znemožňují splnění našich smluvních povinností, (vyšší moc) nás zprošťují smluvních povinností; překážky trvající přechodnou dobu nás však zprošťují smluvních povinností pouze na dobu trvání takové překážky spolu s přiměřenou lhůtou ke splnění našich smluvních povinností.

19. Ochrana osobních údajů

Jsme oprávněni ukládat a zpracovávat osobní údaje dodavatele, vč. příp. zaměstnanců dodavatele, které obdržíme v rámci obchodního vztahu s dodavatelem, a to pro účely vyřízení obchodního vztahu a plnění dalších povinností či ochrany oprávněných zájmů. Podrobné informace o účelech
a způsobech zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů jsou k dispozici na www.knauf.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.

20. Sankční doložka

20.1. Účelem provádění ustanovení tohoto oddílu je zabránit uzavírání nebo trvání smluvních vztahů se smluvními stranami, na které se vztahují mezinárodní obchodní sankce.
20.2. Obchodní partner prohlašuje a potvrzuje, že si je vědom své povinnosti dodržovat všechny platné obchodní sankce vyplývající z vnitrostátních i mezinárodních předpisů, zejména z práva Evropské unie. Obchodní partner se zavazuje dodržovat obchodní sankce vyplývající z výše uvedených předpisů v jejich současném znění a ve znění, které jim může být dáno v budoucnu, jakož i veškeré další právní akty, které mohou být v budoucnu vydány Evropskou komisí nebo příslušnými vnitrostátními orgány a které mají vliv na smluvní vztah se společností Knauf.
20.3. Obchodní partner prohlašuje, že se na něj nevztahují žádné obchodní sankce, včetně zařazení na sankční seznamy, a že se na jeho skutečné vlastníky nebo mateřskou či ovládající společnost nevztahují žádné sankce, včetně zařazení na sankční seznamy. Současně obchodní partner prohlašuje, že si není vědom toho, že se na některého z jeho obchodních partnerů vztahují obchodní sankce vč. jejich zařazení na sankční seznamy.
20.4. Obchodní partner neprodleně, nejpozději však do 3 dnů, písemně oznámí společnosti Knauf jakoukoli změnu nebo nebezpečí změny faktických okolností, na jejichž základě učinil prohlášení uvedené v bodě 20.3.
20.5. Pokud je v průběhu obchodního vztahu zahájeno řízení proti obchodnímu partnerovi nebo subjektům či osobám uvedeným v bodě 20.3. v souvislosti s odpovědností za provádění sankcionovaného obchodu z důvodu porušení, obcházení nebo vyhýbání se předpisům ukládajícím obchodní sankce, je obchodní partner povinen neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne zahájení takového řízení, oznámit společnosti Knauf zahájení takového řízení s uvedením příslušných údajů, s uvedením subjektu, který takové řízení vede, a předmětu porušení, jakož i toho, zda se týká smluvního vztahu se společností Knauf.
20.6. Pokud se společnost Knauf dozví, že v průběhu smluvního vztahu byl obchodní partner nebo subjekty či osoby uvedené v bodě 20.3. zařazeny na sankční seznam, veškeré smluvní vztahy společnosti Knauf s obchodním partnerem budou automaticky ukončeny bez povinnosti činit jakákoli další prohlášení, a to ke dni, kdy byl obchodní partner nebo subjekty či osoby uvedené v bodě 20.3. zařazeny na sankční seznam. Společnost Knauf neprodleně oznámí obchodnímu partnerovi ukončení smluvního vztahu e-mailem, doporučeným dopisem nebo kurýrní službou.
20.7. V případě, že společnost Knauf bude mít důvodné pochybnosti o pravdivosti a platnosti prohlášení obchodního partnera uvedeného v bodě 20.3., bude oprávněna požádat obchodního partnera o předložení dalšího písemného prohlášení uvedeného v bodě 20.3., a to do 3 dnů od obdržení žádosti. V případě, že obchodní partner nepředloží platné písemné prohlášení uvedené výše, bude společnost Knauf oprávněna ukončit smluvní vztah s okamžitou účinností do 3 dnů od neúčinného uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě. Prohlášení o ukončení bude učiněno písemně. V takovém případě se má za to, že smluvní vztah byl ukončen v důsledku okolností, za které je odpovědný obchodní partner, a obchodní partner nebude mít v této souvislosti právo vznášet vůči společnosti Knauf žádné nároky.

21. Závěrečná ustanovení

21.1 Dodavatel smí využívat obchodní spojení s námi k propagačním účelům pouze na základě našeho předchozího výslovného písemného souhlasu.
21.2 Všechny spory mezi námi a dodavatelem, které vyplynou nebo vzniknou v souvislosti s kteroukoliv objednávkou nebo zakázkou, budou rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci.
21.3 Právní vztahy mezi námi a dodavatelem neupravené těmito VOP či smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG).
21.4 Pokud se některá ustanovení těchto VOP stanou úplně nebo částečně neúčinná, neplatná nebo neprosaditelná, platnost a prosaditelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Jestliže je to přípustné podle zákona, budou neúčinná, neplatná nebo neprosaditelná ustanovení nahrazena účinnými, platnými nebo prosaditelnými ustanoveními, která se budou nejvíce blížit zamýšlenému smyslu a účelu neúčinných, neplatných nebo neprosaditelných ustanovení z hlediska předmětu, míry, času, místa a rozsahu platnosti. Totéž platí pro odstranění případných mezer v těchto VOP.
 
Stav: leden 2023