Knauf Knauf
zpět

Metodické pokyny pro vykonání certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Knauf

I. Úvodní ustanovení

Cílem školení a následné certifikace montážních subjektů je zvyšování kvality aplikace konstrukcí Knauf především průběžným zvyšováním teoretických znalostí i dovedností montážních pracovníků resp. odpovědných pracovníků realizačních firem.
Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je vydán Certifikát.

II. Certifikát

Certifikát uděluje výrobce systémů, společnost Knauf Praha, spol. s r.o. za předpokladu splnění podmínek uvedených v článku III. těchto pokynů s platností 3 roky pro nečleny resp. 5 let pro členy Cechu Suché výstavby ČR.
Certifikát obsahuje: název stavebního systému, evidenční číslo, název certifikovaného a veškeré jeho identifikační údaje, jména zodpovědných zástupců, datum ukončení platnosti certifikátu, razítko a podpis výrobce systému, razítko a podpis Cechu Suché výstavby ČR.
Pokud bude montážní subjekt předávat kopie Certifikátu (např. jako doklad pro kolaudační řízení apod.), bude tato kopie opatřena modrým originálem razítka certifikovaného provádějícího subjektu, originálem podpisu zodpovědného zástupce, datem realizace a názvem stavby, pro kterou je doklad vydáván.
Účelem tohoto opatření je zajištění věrohodnosti vydávané kopie a snížení pravděpodobnosti jejího zneužití.

III. Podmínky pro udělení certifikátu

Certifikát může být subjektu udělen po úspěšném složení příslušné zkoušky, uhrazení poplatku a doložení řádně vyplněné a podané přihlášky ke zkoušce následujícími doklady:
a) kopie živnostenského listu, u právnických osob i výpis z obchodního rejstříku
b) minimálně dvě referenční stavby, realizované v posledních 3 letech, obsahující: místo stavby, objednatel (investor), stručný popis (rozsah díla provedeného uchazečem, použité konstrukce, termín realizace, fotodokumentace) nebo doporučení regionálního zástupce, který navštěvuje vaše stavby
c) Čestné prohlášení, že uchazeč umožní vstup zástupci společnosti Knauf, s.r.o. na jím realizované stavby, kde aplikuje systém Knauf.
d) Čestné prohlášení, že certifikovaný zástupce firmy bude odpovědný za správnost aplikace systémů Knauf na jím realizovaných.
e) Za vykonání certifikační zkoušky zaplatí uchazeč na účet Knauf Praha částku ve výši 2300,- Kč včetně DPH. Po odeslání řádně vyplněné přihlášky obdrží uchazeč automatickou odpověď s údaji (číslo účtu a variabilní symbol, informace o místě a datu konání certifikačního školení) pro zaplacení bankovním převodem. Fakturu v tištěné podobě pro účely zaúčtování obdrží uchazeč při certifikační zkoušce nebo mu bude zaslána poštou. V případě nedoložení úplné a správné dokladové části a uhrazení platby za certifikační zkoušku nemůže být uchazeč o certifikaci ke zkoušce připuštěn. Kvůli včasné přípravě žádá společnost Knauf o úhradu poplatku a dodání příslušných podkladů elektronicky alespoň 3 dny před termínem konání zkoušky.

IV. Přihláška

Závaznou přihlášku lze vyplnit přímo na webových stránkách www.knauf.cz, stránky automaticky přihlášku odesílají výrobci systému. Všechny řádně vyplněné a doložené přihlášky budou výrobcem zaregistrovány.

 

V. Certifikační zkouška

Samotná certifikace se zpravidla skládá z ½ denního školení a závěrečného testu.
Certifikace sestává z půldenního školení zakončeného závěrečnou zkouškou ve formě testu. Výrobce přistoupí ke konání certifikační zkoušky, pokud se přihlásí minimálně 5 uchazečů.
Od každého subjektu mohou vykonat certifikační zkoušku v rámci poplatku max. 2 zástupci. Tito zástupci potom zodpovídají za aplikaci systému výrobce na stavbách realizovaných příslušným subjektem.
Certifikační test se skládá ze 40 otázek z celého obsahu technologického předpisu výrobce systému Knauf. Správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem, pro úspěšně složenou zkoušku je třeba dosáhnout min. 85 % bodů (min. 34 bodů). Pokud uchazeč nedosáhne této minimální hranice, je nucen test opakovat v termínu další certifikace.
V případě odchodu certifikovaného pracovníka od firmy a jeho nahrazení novým pracovníkem je nutno nového odpovědného zástupce podrobit certifikačnímu řízení do 2 měsíců od této změny. Pokud se tak nestane, pozbývá certifikát po 2 měsících za těchto okolností platnosti.

 

VI. Odejmutí certifikátu

V případě zjištění závažných nedostatků při aplikaci systému Knauf a jejich neodstranění či opakování může být montážnímu subjektu certifikát odejmut.
O případném odejmutí certifikátu bude výrobce informovat postižený subjekt i příslušné orgány státní správy.

 

VII. Poplatky a sankce

Za vykonání certifikační zkoušky platí realizační subjekt výrobci systému Knauf poplatek dle odstavce III. e) tohoto metodického pokynu.
Případné opakování certifikační zkoušky v důsledku neúspěchu v prvním pokusu je zpoplatněno částkou 1200,- Kč
Obnovení platnosti certifikátu je zpoplatněno částkou 2300,- Kč.
Za vydání duplikátu certifikátu účtuje Knauf částku 100,- Kč.
Za provedení certifikační zkoušky u realizačního subjektu v mimořádném expresním termínu do deseti dnů od podání správně vyplněné a doložené přihlášky účtuje výrobce systému Knauf mimořádnou cenu 5000,- Kč.
Neúčast na certifikační zkoušce neomluvená předem může znamenat propadnutí poplatku.
Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Platnost metodických pokynů k vykonání certifikační zkoušky pro aplikaci systému Knauf je od 15.8.2009           .