CD profily konvexní

CD profily konvexní

Továrně ohýbané CD profily pro ohýbané konstrukce.

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Číslo produktu
CD profily konvexní CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 1000 - 2000 mm, 3100 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 1000 - 2000 mm, 4000 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 2001 - 3000 mm, 2600 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 2001 - 3000 mm, 3100 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 2001 - 3000 mm, 4000 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 3001 - 4000 mm, 2600 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 3001 - 4000 mm, 3100 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 3001 - 4000 mm, 4000 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 4001 - 5000 mm, 2600 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 4001 - 5000 mm, 3100 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 4001 - 5000 mm, 4000 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, více než 5000 mm, 2600 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, více než 5000 mm, 3100 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, více než 5000 mm, 4000 7684
CD profil Knauf ohýbaný konvexní, 1000 - 2000 mm, 2600 7684