CD profily konkávní

CD profily konkávní

Továrně ohýbané CD profily pro ohýbané konstrukce.

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
CD profily konkávní CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 500 - 1000 mm, 3100 0.555 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 500 - 1000 mm, 4000 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 1001 - 2000 mm, 2600 0.555 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 1001 - 2000 mm, 3100 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 1001 - 2000 mm, 4000 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 2001 - 3000 mm, 2600 0.555 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 2001 - 3000 mm, 3100 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 2001 - 3000 mm, 4000 0.555 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 3001 - 4000 mm, 2600 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 3001 - 4000 mm, 3100 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 3001 - 4000 mm, 4000 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 4001 - 5000 mm, 2600 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 4001 - 5000 mm, 3100 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 4001 - 5000 mm, 4000 0.555 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, větší než 5000 mm, 2600 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, větší než 5000 mm, 3100 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, větší než 5000 mm, 4000 0.555 7685
CD profil Knauf ohýbaný konkávní, 500 - 1000 mm, 2600 0.555 7685